1. Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, regelen de overeenkomsten tussen partijen. Andersluidende voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door Background Education vzw, hier verder afgekort als BE, te worden aanvaard. Zo zijn o.a. andersluidende voorwaarden op documenten die niet uitgaan van BE niet van toepassing, behalve in geval van uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door BE.

Publicaties

2. Tarief- en andere vermeldingen in folders, offertes of andere publicaties van BE binden BE niet behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld. Leverings- of uitvoeringstermijnen worden door BE steeds bij benadering medegedeeld en binden BE niet.

Betaling

3. Elke betalingsuitnodiging of factuur van BE dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waarborgen of om andere redenen.

4. Indien de betaling niet voldaan is op het moment waarop de opleiding start, kan de klant de toegang tot de lessen geweigerd worden; de klant heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze weigering zou lijden.

5. Er zijn verschillende manieren om tot aankoop over te gaan.

5 a. Voorafbetaling via overschrijving

Elke betaling via overschrijving dient binnen de 3 werkdagen na aankoop uitgevoerd te worden. Indien de betaling niet binnen deze termijn uitgevoerd werd, is artikel 6. van toepassing.

5 b. Betaling via de KMO-portefeuille  voor KMO’s, zelfstandigen al of niet in bijberoep en vrije beroepen
 • Voor de start van de opleiding moet de klant een correcte aanvraag indienen, de KMO-portefeuille volstorten,  en, wanneer de overheid de subsidie toevoegt in de KMO-portefeuille, het totale bedrag overmaken aan BE. Hierbij dient er rekening mee gehouden te worden dat in het tarief van BE geen BTW verrekend is. Zolang dit niet in orde is, kan de klant de toegang tot de lessen geweigerd worden; de klant heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze weigering zou lijden.
 • Wanneer de subsidieaanvraag geweigerd wordt, of wanneer de klant de wettelijke termijn, zoals opgesteld door Vlaio, niet respecteert, is het volledige bedrag van de opleiding onmiddellijk opeisbaar samen met een administratieve vergoeding van € 10. Indien de betaling niet binnen een termijn van drie dagen uitgevoerd werd, is artikel 6. van toepassing.
 • Wanneer de klant wenst te annuleren zijn de annulatievoorwaarden van toepassing, ook als er nog geen subsidieaanvraag ingediend werd.
5 c. Betaling via domiciliëring voor een abonnementen of semesterinschrijving
 • Een abonnement wordt genomen met een minimumtermijn van 12 maanden. De klant heeft echter te allen tijde het recht de domiciliëring stop te zetten. In dat geval verliest zij of hij het voordelige tarief van de abonnementsformule en ontvangt zij of hij een factuur die de kosten voor de resterende periode van de 12 maanden in rekening brengt aan het geldende tarief van een individuele les, met een minimumbedrag dat gelijk is aan het tarief van twee individuele lessen per maand. Tot de volledige betaling van de factuur, zal de klant de toegang tot de lessen geweigerd worden. De klant heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die zij of hij ten gevolge van deze weigering zou lijden. De factuur is betaalbaar binnen 3 werkdagen. Indien de betaling niet binnen deze termijn uitgevoerd werd, is artikel 6. van toepassing.
 • Een semesterinschrijving wordt genomen voor de duur van het gekozen semester. De klant heeft echter te allen tijde het recht de domiciliëring stop te zetten. In dat geval verliest zij of hij het voordelige tarief van de semesterformule en ontvangt zij of hij een factuur die de kosten voor de resterende periode in rekening brengt aan het geldende tarief van een individuele les, met een minimumbedrag dat gelijk is aan het tarief van twee individuele lessen per maand. Tot de volledige betaling van de factuur, zal de klant de toegang tot de lessen geweigerd worden. De klant heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die zij of hij ten gevolge van deze weigering zou lijden. De factuur is betaalbaar binnen 3 werkdagen. Indien de betaling niet binnen deze termijn uitgevoerd werd, is artikel 6. van toepassing.
 • Het formulier ter aanvraag van domiciliëring moet door de klant ingevuld en ondertekend worden en schriftelijk, bij voorkeur via e-mail, aan BE bezorgd worden ten minste twee weken voor de start van de lessen.
 • Wanneer het abonnement of het semester laattijdig besteld wordt, moet het formulier ter aanvraag van domiciliëring binnen de 7 dagen schriftelijk ingevuld en aan BE bezorgd worden, bij voorkeur via e-mail. Zolang het document niet ingevuld werd, wordt de klant de toegang tot de lessen geweigerd. De klant heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die zij of hij ten gevolge van deze weigering zou lijden. Wanneer het document binnen de 7 dagen niet bezorgd werd, wordt dit beschouwd als een annulatie en zijn de annulatievoorwaarden van toepassing.
 • De bedragen voor het abonnement worden geïnd van september tot en met augustus, telkens in de eerste week van de maand. De bedragen voor de semesterinschrijving worden geïnd van september tot en met januari voor het eerste semester en van februari tot en met juni voor het tweede semester voor het tweede semester, telkens in de eerste week van de maand.
 • Het abonnement begint te lopen vanaf 1 september. Wanneer een abonnement aangekocht wordt na deze datum, kan er niet meer via domiciliëring betaald worden. Het volledige bedrag moet in dat geval via rechtstreekse overschrijving voldaan worden. De klant heeft geen recht op compensatie of korting voor de lessen die reeds plaatsgevonden hebben.
5 d. Betaling via cadeaubon
 • Gebruik toegelaten: de afzonderlijke opleidingen, semesteropleidingen of abonnement kunnen volledig of ten dele betaald worden met een cadeaubon uitgeschreven door BE, voor zover de vervaldatum niet overschreden werd en wanneer het bedrag via overschrijving in één keer betaald wordt (artikel 5 a.). Vereffening van het restbedrag via maandelijkse domiciliëring is in dat geval niet mogelijk.
 • Gebruik niet toegelaten: wanneer het bedrag in maandelijkse schijven via domiciliëring betaald wordt (artikel 5 c.), kan een cadeaubon niet gebruikt worden als betaalmiddel. Een cadeaubon waarvan de vervaldatum overschreden is, kan niet gebruikt worden.

6. Wanneer de betaaltermijn verstreken is, volgt een eerste herinnering via e-mail. Vanaf de 15de dag na het verstrijken van de herinnering, volgt er een tweede en laatste herinnering via aangetekend schrijven en wordt er een administratieve vergoeding aangerekend van € 20. Wanneer het totaalbedrag niet op de rekening van BE staat binnen de 5 dagen na het verzenden van de tweede herinnering, is artikel 7 van toepassing.

7. Onbetaalde bedragen worden ingaande vanaf de dag waarop zij betaald dienden te zijn en tot de dag van volledige betaling van rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan 10 % op jaarbasis. Bovendien worden deze onbetaalde factuurbedragen verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling gelijk aan tien procent, met een minimum van € 62, onverminderd het recht van BE om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is. Indien BE een gespecialiseerde derde, die erkend is tot het uitoefenen van de activiteit van minnelijke invordering, opdracht geeft tot inning van het verschuldigde, worden voormelde bedragen nogmaals verhoogd met de effectieve kosten die BE aangaat voor het inschakelen van deze derde.

8. Klachten betreffende facturen of betalingsuitnodigingen van BE dienen schriftelijk en bij voorkeur via e-mail aan BE te worden toegezonden binnen de veertien dagen na factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist. Klachten betreffende verborgen gebreken in uitgevoerde diensten dienen schriftelijk aan BE te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de vierentwintig uur na de vaststelling ervan.

Annulatie

9. De klant kan zijn inschrijving annuleren, op voorwaarde dat de annulering schriftelijk gebeurt (bij voorkeur per e-mail). Indien de termijn van de annulatie niet voldoet aan de onderstaande voorwaarden, blijft het volledige cursusgeld verschuldigd en ontvangt de klant geen enkele compensatie.

9 a. Annulatie semesters
 • Annulatie vóór 1 september voor het najaarsprogramma en vóór 15 januari voor het voorjaarsprogramma: de klant ontvangt een volledige terugbetaling, minus eventuele kosten die voortvloeiden uit een laattijdige betaling. Zie artikels 6 en 7.
 • Annulatie tussen 1 september en de start van de eerste les voor het najaarsprogramma en tussen 15 januari en de start van de eerste les voor het voorjaarsprogramma: je ontvangt geen compensatie, maar kan aansluiten in een andere lopende opleiding afhankelijk van beschikbaarheid.
 • Na de start van de eerste les is annulatie niet meer mogelijk, tenzij binnen de 14 dagen van de aankoop. Zie hiervoor artikel 10.
9 b. Annulatie afzonderlijke lessen

Afzonderlijk lessen kunnen niet geannuleerd worden (behalve, onder bepaalde voorwaarden, binnen de wettelijke termijn van 14 dagen. Zie artikel 10). Het is wel mogelijk eenmalig de bestelde lessen om te wisselen voor andere lessen binnen het lopende semester, mits deze omwisseling ten minste twee weken voor de start van de les schriftelijk, bij voorkeur via e-mail, aangevraagd wordt, en op voorwaarde dat de gewenste lessen niet volzet zijn.

9 c. Annulatie abonnement
 • Een abonnement kan kosteloos geannuleerd worden wanneer dit gebeurt vóór 1 september.
 • Wanneer het abonnement geannuleerd wordt tussen 1 september en 30 september, wordt een administratieve vergoeding van € 15 aangerekend.
 • Vanaf een abonnement ingaat op 1 oktober, kan het niet meer geannuleerd worden. Wel kan de domiciliëring stopgezet worden en verliest de klant de voordelige abonnementsformule (zie artikel 5 c.). Opgelet: hieraan zijn kosten verbonden.

10. Annulatie aankoop binnen de 14 dagen

Wanneer de klant een dienst (opleiding) aankoopt mag zij of hij deze aankoop binnen de 14 dagen kosteloos herroepen, ongeacht het moment in het jaar waarop deze herroeping valt. Indien de opleiding reeds van start ging en een deel van de diensten reeds geleverd werden, is de klant aan BE een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de klant BE ervan in kennis heeft gesteld dat zij of hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst.
Wanneer de aangekochte dienst volledig geleverd is binnen de termijn van 14 dagen, bv. wanneer een afzonderlijke les besteld werd en deze les al gegeven werd, ongeacht aanwezigheid van de klant, kan de klant geen herroepingsrecht meer uitoefenen. Bij het plaatsen van een bestelling waarvan de volledige uitvoering binnen de 14 dagen na de bestelling ligt, erkent de klant dat zij of hij zijn of haar herroepingsrecht verliest en verklaart zij of hij zich hiermee akkoord.

Onvoorziene omstandigheden

11. BE kan beslissen een cursus niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar deze cursist is niet gerechtigd op schadevergoeding. De klant wordt ten minste een week voor de aanvang van de cursus op de hoogte gesteld.

12. BE behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding te laten doorgaan in een andere lesplaats of op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De cursist wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch. Als de klant door deze verschuiving de les niet meer kan bijwonen, mag zij of hij een andere les uit een ander programma van hetzelfde semester bijwonen, op basis van beschikbaarheid.

13. Wanneer een klant die een semesteropleiding kocht een les niet kan bijwonen, mag zij of hij maximaal tweemaal een les uit dat semester omwisselen voor een les uit een ander opleiding binnen het lopende semester, op voorwaarde dat de gevraagde les niet volzet is. Dit moet schriftelijk aangevraagd worden, ten laatste de dag na de gemiste les. Wanneer het semester afgelopen is, kunnen er geen lessen meer omgewisseld worden. De klant heeft geen recht op korting of compensatie voor gemiste lessen. De klant heeft geen recht op korting of compensatie voor lessen die plaatsvonden vooraleer de aankoop afgerond werd.

Aansprakelijkheid

14. Indien de klant verwondingen of schade oploopt kan BE niet aansprakelijk gesteld worden, wanneer deze verwonding of schade niet wordt veroorzaakt door een tekortkoming vanwege BE. BE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging van goederen en bezittingen of diefstal, geld inbegrepen.

Cursusmateriaal

15. Het cursusmateriaal dat door de ingeschreven cursist van het platform wordt gedownload, is enkel bestemd voor gebruik door de cursist zelf en mag niet worden verspreid, gedupliceerd of elders gepubliceerd op wat voor medium of onder welke vorm ook. Door het materiaal te downloaden, verklaart de cursist met deze gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan.

Recht

16. Op de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

Dossier

17. De klant geeft aan BE het recht om in functie van de te volgen opleiding zijn dossier te beheren. De hier verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden. De klant heeft het recht om kennis te krijgen van die gegevens en om zo nodig de verbetering ervan aan te vragen overeenkomstig de wet van 8 december 1992. Elke bijkomende inlichting kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Laatste inhoudelijke update: 11 november 2018.

Privacybeleid

Background Education vzw gaat zorgvuldig op met je gegevens. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacybeleid. 

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Op 25 mei 2018 trad bovendien de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking, die vervangt de Belgische privacywet en geeft je meer inspraak in het gebruik van je gegevens. Ons privacybeleid is opgesteld volgens de nieuwe regels gelinkt aan GDPR.

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens
Wanneer je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief, inschreef voor een of meerdere lessen of een contactformulier hebt ingevuld  wordt je gevraagd om bepaalde gegevens te verstrekken. Deze gegevens hebben we onder meer nodig voor facturatie, aanwezigheidslijsten en contact voor praktische organisatie:
•    Voor- en achternaam
•    E-mail adres
•    Telefoonnummer
•    Bedrijfsnaam
•    Straat en huisnummer
•    Postcode en woonplaats
•    Btw nummer

Deze gegevens worden steeds uitdrukkelijk gevraagd. Ze worden digitaal opgeslagen en zijn automatisch ook toegankelijk voor communicatie rond andere producten.

Gebruik van je gegevens

Je gegevens worden gebruikt om je op de hoogte te houden van onze activiteiten via nieuwsbrief of sociale media. Op elke website en sociaal media platform vind je normaliter een privacyverklaring.
Het platform van onze website gebruikt een aantal cookies standaard maar daar hoort geen verplichting bij om een ‘cookiemelding’ op te zetten. 

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door je browser op je apparaat wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. 

Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit best doet. 

Indien je in de toekomst geen e-mail van ons meer wil ontvangen, kan je ten alle tijden uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. 

Je e-mail adres wordt binnen de week uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. 

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij mits uitdrukkelijke toestemming. Elke doorspeling van informatie wordt door ons geregistreerd en opgevolgd.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor de e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende week uit het systeem worden verwijderd. 

De gegevens in onze boekhoud- en contactsysteem bewaren we tenminste 10 jaar om aan de wettelijke verplichting te voldoen. 

De termijn hierboven geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen ontstaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.


Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.  Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.


Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via  of via de link onderaan in elke nieuwsbrief.

Wijzigingen


Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

[:]